KRIR w sprawie pomocy dla powodzian

1 czerwca 2010 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu pomocy dla rodzin rolniczych , w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan w 2010 r. Celem programu miało być uruchomienie pomocy dla rodzin rolniczych, która umożliwiłaby pokonanie przejściowych trudności finansowych spowodowanych szkodami w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub budynkach inwentarskich, budynkach magazynowoskladowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach urządzeniach rolniczych oraz przez powódź, obsunięcia się ziemi lub huragan, zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracając uwagę na kilka elementów , które w ocenie przedstawicieli samorządu rolniczego powinny natychmiast zostać zmienione.

Czytaj więcej: KRIR w sprawie pomocy dla powodzian

„Świętokrzyskie rolnictwo a nasze stoły ...". Część 2

Giermasiski3aW pierwszej części tego cyklu, scharakteryzowałem pokrótce rolnictwo naszego województwa, starając się, zwrócić uwagę czytelników na bezsporne jego atuty, zalety oraz drzemiący w nim potencjał. Jest bowiem, wiele zapomnianych i niedocenianych świętokrzyskich surowców, produktów, potraw i w końcu dań, którymi stoi tradycyjna nie tylko regionalna ale i polska kuchnia.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera troska o ochronę świętokrzyskiego dziedzictwa kulinarnego tak, by w niezmienionej formie zachować je dla potomnych. Produkty tradycyjne są również doskonałą formą prezentowania narodowych zwyczajów, odgrywając jednocześnie ważną rolę w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej: „Świętokrzyskie rolnictwo a nasze stoły ..."....

Postępowanie z odpadami po powodzi

 

Poniżej przytaczamy informację dotyczącą postępowania z odpadami powstałymi w wyniku powodzi przedstawioną przez Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Romana Jaworskiego.

Czytaj więcej: Postępowanie z odpadami po powodzi

Ważne dla hodowców drobiu

Główny lekarz Weterynarii, mając na względzie zbliżający się termin zakończenia użytkowania klatek niezmodyfikowanych, wynikający z konieczności implementacji przepisów Dyrektywy Rady 1999/74/EC z dnia 19 lipca 1999 roku ustalającej minimalne standardy służące do ochrony kur niosek, informuje, co następuje.

Czytaj więcej: Ważne dla hodowców drobiu

Umorzenie nie, ale karencja

Jak informuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, odnosząc się do pisma KRIRw sprawie umorzenia rolnikom poszkodowanym w powodzi, dwóch pierwszych rat kredytów na wznowienie produkcji wraz z odsetkami - Kierownictwo Ministerstwa podjęło decyzję w sprawie prolongaty lub karencji do dwóch lat spłaty rat kapitału i odsetek w zakresie kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tych zmian w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2